Regulamin konkursu "Zabierz Kicię Kocię na wakacje"

REGULAMIN KONKURSU „ZABIERZ KICIĘ KOCIĘ NA WAKACJE”

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Zabierz Kicię Kocię na wakacje”.

2.Organizatorem Konkursu jest Media Rodzina sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań.

3.Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

4.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 01.08.2018 od momentu pojawienia się posta konkursowego, do dnia 31.08.2018 do godziny 23:59.

6.Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem profilu Kicia Kocia na Facebooku.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

1.Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.

2.W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

§ 3 Zadanie Konkursowe

1.Aby zgłosić swój udział· w Konkursie, należy śledzić konto Kicia Kocia na portalu Facebook, wykonać zadanie konkursowe rozumiane jako zrobienie i umieszczenie pod postem zdjęcia z wakacji maskotki Kici Koci.

2. Post Konkursowy zostanie opublikowany 01.08.2018

3.Zadanie konkursowe polegające na zrobieniu maskotce Kici Koci zdjęcia z wakacji, należy umieścić w komentarzu pod Postem Konkursowym. Zgłoszenia będą oceniane pod względem pomysłowości, oryginalności i humoru.

4.Na podstawie kryteriów, o których mowa w ust 3 powyżej, spośród Uczestników, którzy zgłosili Pracę Konkursową w odpowiedzi na dany Post Konkursowy, trzyosobowe jury złożone z przedstawicieli Organizatora wyłoni laureatów w liczbie wskazanej w tym Poście Konkursowym.

5.Lista laureatów wyłonionych spośród Prac Konkursowych, zgłoszonych w odpowiedzi na dany Post Konkursowy zostanie ogłoszona w terminie 7 dni roboczych od momentu zakończenia przyjmowania Prac Konkursowych.

6. Przez wzięcie udziału w Konkursie, rozumiane jako przygotowanie Pracy konkursowej, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z komentarzy pod Postem Konkursowym treści zamieszczonych przez Uczestników, które są niezgodne z Regulaminem konkursu.

8.Zgołszenia nieprawidłowe i niepełne mogą zostać wykluczone przez Organizatora Konkursu również w przypadku stwierdzenia, że naruszyli· Regulamin Konkursu poprzez stosowanie spowalniaczy czasu aplikacji lub ingerencję w bazę danych aplikacji.

§ 4 Nagrody w Konkursie

1.W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

I MIEJSCE – komplet wszystkich 37 książek o przygodach Kici Koci:

 1. Kicia Kocia. Nie chcę tak się bawić!
 2. Kicia Kocia. Witaminowe przyjęcie
 3. Kicia Kocia na rowerze
 4. Kicia Kocia majsterkuje
 5. Kicia Kocia w bibliotece
 6. Kicia Kocia w kosmosie
 7. Kicia Kocia na traktorze
 8. Kicia Kocia na plaży
 9. Kicia Kocia w przedszkolu
 10. Kicia Kocia zostaje policjantką
 11. Kicia Kocia jest chora
 12. Kicia Kocia gotuje
 13. Kicia Kocia i straszna burza
 14. Kicia Kocia mówi: „Nie!”
 15. Kicia Kocia nie może zasnąć
 16. Kicia Kocia w pociągu
 17. Kicia Kocia sprząta
 18. Kicia Kocia na placu zabaw
 19. Kicia Kocia na basenie
 20. Kicia Kocia poznaje strażaka
 21. Kicia Kocia zakłada zespół muzyczny
 22. Kicia Kocia. Zima
 23. Kicia Kocia na pikniku
 24. Kicia Kocia mówi: „Dzień dobry!”
 25. Kicia Kocia to moje!
 26. Kicia Kocia ma braciszka Nunusia
 27. Kicia Kocia i Nunuś. Gdzie jest szczurek?
 28. Kicia Kocia i Nunuś. Tak, Nunusiu! Nie, Nunusiu!
 29. Kicia Kocia i Nunuś. Kochamy!
 30. Kicia Kocia i Nunuś. Pora spać
 31. Kicia Kocia i Nunuś. W kąpieli
 32. Kicia Kocia i Nunuś. Co robisz?
 33. Kicia Kocia i Nunuś. Na nocniku
 34. Kicia Kocia i Nunuś. Na spacerze
 35. Kicia Kocia w lesie
 36. Kicia Kocia w Afryce
 37. Kicia Kocia w mieście

II MIEJSCE – komplet 20 książek o Kici Koci:

 1. Kicia Kocia. Nie chcę tak się bawić!
 2. Kicia Kocia. Witaminowe przyjęcie
 3. Kicia Kocia na pikniku
 4. Kicia Kocia mówi: „Dzień dobry!”
 5. Kicia Kocia to moje!
 6. Kicia Kocia na rowerze
 7. Kicia Kocia majsterkuje
 8. Kicia Kocia w bibliotece
 9. Kicia Kocia ma braciszka Nunusia
 10. Kicia Kocia i Nunuś. Gdzie jest szczurek?
 11. Kicia Kocia i Nunuś. Tak, Nunusiu! Nie, Nunusiu!
 12. Kicia Kocia i Nunuś. Kochamy!
 13. Kicia Kocia i Nunuś. Pora spać
 14. Kicia Kocia i Nunuś. W kąpieli
 15. Kicia Kocia i Nunuś. Co robisz?
 16. Kicia Kocia i Nunuś. Na nocniku
 17. Kicia Kocia i Nunuś. Na spacerze
 18. Kicia Kocia w lesie
 19. Kicia Kocia w Afryce
 20. Kicia Kocia w mieście

III MIEJSCE – komplet 10 książek o Kici Koci:

 1. Kicia Kocia. Nie chcę tak się bawić!
 2. Kicia Kocia. Witaminowe przyjęcie
 3. Kicia Kocia na pikniku
 4. Kicia Kocia mówi: „Dzień dobry!”
 5. Kicia Kocia to moje!
 6. Kicia Kocia w lesie
 7. Kicia Kocia w Afryce
 8. Kicia Kocia w mieście
 9. Kicia Kocia i Nunuś. Gdzie jest szczurek?
 10. Kicia Kocia i Nunuś. Tak, Nunusiu! Nie, Nunusiu!

IV - V MIEJSCE – komplet 5 książek o Kici Koci:

 1. Kicia Kocia. Nie chcę tak się bawić!
 2. Kicia Kocia i Nunuś. Gdzie jest szczurek?
 3. Kicia Kocia w lesie
 4. Kicia Kocia w Afryce
 5. Kicia Kocia w mieście

VI – X MIEJSCE –  komplet 3 książek o Kici Koci:

 1. Kicia Kocia w lesie
 2. Kicia Kocia w Afryce
 3. Kicia Kocia w mieście

2.Warunkiem wydania każdej Nagrody jest wysłanie przez laureata za pośrednictwem Portalu Facebook, o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej, wiadomości prywatnej do konta Kicia Kocia, na którym pojawił się dany Post Konkursowy. W treści wiadomości należy wpisać prawdziwe i aktualne dane teleadresowe laureata: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu kontaktowego w celu dostarczenia Laureatowi Nagrody.

3.Organizator informuje, że jeżeli na skutek niepodania przez Laureata danych, o których mowa w §4. Punkt 3 lub podania przez laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych teleadresowych doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§ 5. Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu na piśmie listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Media Rodzina sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań lub w wiadomości prywatnej Facebook przesłanej do Organizatora.

2.W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.

3.Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

4.Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6 Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator (jest Media Rodzina sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań k). Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych Reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Uczestnikowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska z profilu na Facebooku w celu poinformowania o wynikach Konkursu.

§ 7 Postanowienia końcowe

1.Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez Facebook (Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia,Stany Zjednoczone Ameryki). Organizator informuje, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody przyrzeczone przez Organizatora.

2.Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mediarodzina.pl

3.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

4.Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.