Konkurs "Rodzinne odkrywanie polskiej przyrody"

Sezon wakacyjny 2019 rozpoczął się na dobre! W tym czasie sięgamy chętnie po aparat. Jeśli też tak macie, to może będziecie chcieli podzielić się swoimi zdjęciami i wygrać książki o Żubrze Pompiku?

ZASADY SĄ PROSTE. Robicie zdjęcie na tle polskiej przyrody, może być to zdjęcie z wakacji, z Waszego ogródka, ze spaceru w lesie - interpretacja dowolna. Następnie umieszczacie zdjęcie w komentarzu POD POSTEM KONKURSOWYM: https://bit.ly/3292X6M i czekacie na wyniki. Na Wasze zdjęcia czekamy do 3️1 sierpnia.

DO WYGRANIA:
1️) Komplet książek z serii Żubr Pompik. Wyprawy oraz Żubr Pompik. Cztery Pory Roku.
2️) Komplet książek z serii Żubr Pompik. Wyprawy.
3️) Sześć pierwszych części książek z serii Żubr Pompik. Wyprawy.

 

REGULAMIN:

REGULAMIN KONKURSU „RODZINNE ODKRYWANIE POLSKIEJ PRZYRODY”

§ 1 Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Rodzinne odkrywanie polskiej przyrody”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Media Rodzina Sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. 5.      Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 03.07.2019 r. od momentu pojawienia się postu konkursowego, do dnia 31.08.2019 r. do godziny 23:59.
 6. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem profilu Media Rodzinana Facebooku.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

§ 3 Zadanie Konkursowe.

 1. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy wykonać zdjęcie na tle polskiej przyrody. Interpretacja dowolna – może to być zdjęcie z wakacji, własnego ogródka, lasu itp.
 2. Post Konkursowy zostanie opublikowany 03.07.2019 r.
 3. Zadanie Konkursowe polegające na zrobieniu zdjęcia na tle polskiej przyrody należy zamieścić pod Postem Konkursowym na Facebooku. Zgłoszenia będą oceniane pod względem pomysłowości, oryginalności i atrakcyjności.
 4. Na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 3 powyżej, spośród Uczestników, którzy zgłosili Pracę Konkursową w odpowiedzi na dany Post Konkursowy, trzyosobowe jury złożone z przedstawicieli Organizatora wyłoni laureatów w liczbie wskazanej w tym Poście Konkursowym.
 5. Lista laureatów wyłonionych spośród Prac Konkursowych, zgłoszonych w odpowiedzi na dany Post Konkursowy zostanie ogłoszona w terminie 7 dni roboczych od momentu zakończenia przyjmowania Prac Konkursowych.
 6. Przez wzięcie udziału w Konkursie, rozumiane jako przygotowanie Pracy Konkursowej, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.
 7. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne mogą zostać wykluczone przez Organizatora Konkursu również w przypadku stwierdzenia, że naruszyli Regulamin Konkursu poprzez stosowanie spowalniaczy czasu aplikacji lub ingerencję w bazę danych aplikacji.

§ 4 Nagrody w Konkursie.

 1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

                     1) Komplet książek z serii Żubr Pompik. Wyprawy oraz Żubr Pompik. Cztery Pory Roku

                     2) Komplet książek z serii Żubr Pompik. Wyprawy

                     3) Sześć pierwszych części z serii Żubr Pompik. Wyprawy  

 1. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§ 5. Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu na piśmie listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Media Rodzina Sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań lub w wiadomości prywatnej Facebook przesłanej do Organizatora.
 2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6 Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator (Media Rodzina Sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań). Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych Reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Uczestnikowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska z profilu na Facebooku w celu poinformowania o wynikach Konkursu.

§ 7 Postanowienia końcowe.

 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez Facebook (Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia,Stany Zjednoczone Ameryki). Organizator informuje, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody przyrzeczone przez Organizatora.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mediarodzina.pl
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 4. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.